Bài viết của một tu sĩ Phật giáo Nam Tông: Những hiểu lầm về đạo Phật

Với cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Theravāda, tôi xin mạo muội liệt kê ra đây những hiểu lầm tai hại và rất phổ biến của Phật giáo trong và ngoài nước để chư vị thức giả cùng thấy rõ như thực:

1- Tôn giáo: Đạo Phật có những sinh hoạt về tôn giáo nhưng đạo Phật không phải là tôn giáo, vì đạo Phật không có một vị thượng đế tối cao hoá sinh muôn loài và có quyền ban thưởng, phạt ác.

2- Tín ngưỡng: Đạo Phật có những sinh hoạt tín ngưỡng nhưng đạo Phật không phải là tín ngưỡng để mọi người đến van vái, cầu xin những ước mơ dung tục của đời thường.

3- Triết học: Đạo Phật có một hệ thống tư tưởng được rút ra từ Kinh, Luật và Abhidhamma, được gọi là “như thực, như thị thuyết” chứ không phải là một bộ môn triết học “chia” rồi “chẻ”, “phán” rồi “đoán” như của Tây phương.

4- Triết luận: Đạo Phật có tuệ giác để thấy rõ Cái Thực chứ không sử dụng lý trí phân tích, lý luận. Còn triết, còn luận là vì chưa thấy rõ Cái Thực. Đạo Phật là đạo như chơn, như thực. Kinh giáo của đức Phật luôn đi từ cái thực cụ thể để hướng dẫn mọi người tu tập, nó không có triết, có luận đâu. Ngay “thiền” mà còn “luận” (thiền luận) là đã đánh mất thiền rồi.

5- Từ thiện xã hội: Đạo Phật có những sinh hoạt từ thiện xã hội nhưng không coi từ thiện xã hội là tất cả, để hy sinh cuộc đời đầu tròn, áo vuông một cách uổng phí. Đạo Phật còn có những sinh hoạt cao cả hơn: Đó là giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, tu tập thiền định và thiền tuệ nữa. Từ thiện xã hội thì ai cũng làm được, thậm chí người ta còn làm tốt hơn cả Phật giáo, ví dụ như Bill Gates. Còn giáo dục, văn hoá, nghệ thuật của đạo Phật là nền tảng Mỹ Học viết hoa (nội hàm các giá trị nhân văn, nhân bản) mà không một tôn giáo, môt chủ nghĩa, một học thuyết nào trên thế gian có thể so sánh được. Và đây mới là sự phụng hiến cao đẹp của đạo Phật cho thế gian. Còn nữa, nếu không có tu tập thiền định và thiền tuệ thì mọi hình thái sinh hoạt của đạo Phật, xem ra không phải là của đạo Phật đâu!

6- Cực lạc, cực hạnh phúc: Đạo Phật có nói đến hỷ, lạc trong các tầng thiền; có nói đến hạnh phúc siêu thế khi ly thoát tham sân, khổ lạc (dukkha), phiền não của thế gian – chứ không có một nơi chốn cực lạc, cực hạnh phúc được phóng đại như thế.

7- 8 vạn 4 ngàn pháp môn: Đạo Phật có nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp uẩn (dhammakhandha) chứ không nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn (dhammadvāra). Uẩn (khandha) ngoài nghĩa che lấp, che mờ và nghĩa chồng lên, chồng chất, còn có nghĩa là nhóm, liên kết, tập hợp ví như Giới uẩn (nhóm giới), Định uẩn (nhóm định), Tuệ uẩn (nhóm tuệ). Do từ uẩn (khandha) lại dịch lệch ra môn – cửa (dvāra), pháp môn nên ai cũng tưởng là có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, tu theo pháp môn nào cũng được! Ai là người có thể đếm đủ 8 vạn, 4 ngàn cửa pháp này? Còn nữa, xin lưu ý, 8 vạn 4 ngàn chỉ là con số tượng trưng, có nghĩa là nhiều lắm, đếm không kể xiết theo truyền thống tôn giáo và tín ngưỡng Ấn Độ cổ thời. Ví dụ 84 ngàn lỗ chân lông, 84 ngàn vi trùng trong một bát nước, 84 ngàn phiền não, 84 ngàn cách tu…

8- Xin xăm, bói quẻ, cầu sao, giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu: Những hình thức này không phải của đạo Phật. Trong kinh tụng Pāli có đoạn: “Sunakkhataṃ sumaṅgalaṃ supabhātaṃ suhuṭṭhitaṃ, sukhno ca suyiṭṭaṃ brahmacārisu. Padakkhinaṃ kāyakammaṃ vācākammaṃ padakkhinaṃ padakkhinaṃ manokammaṃ paṇidhī te padakkhinā…”

Có nghĩa là: Giờ nào (chúng ta) thực hành thân, khẩu, ý trong sạch; giờ đó được gọi là vận mệnh tốt, là giờ tốt, là khắc tốt, là canh tốt… Ngày đó gọi là có nghiệp thân phát đạt, nghiệp khẩu phát đạt, nghiệp ý phát đạt. Và nguyện vọng theo đó được gọi là nguyện vọng phát đạt. Người tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý phát đạt như thế rồi sẽ được những lợi ích phát đạt (chữ phát đạt có thể có thêm nghĩa nhiêu ích).

9- Định mệnh: Đạo Phật có nói đến nghiệp, đến nhân quả nghiệp báo chứ không hề nói đến định mệnh. Theo đó, gây nhân xấu ác thì gặt quả đau khổ, gây nhân lành tốt thì gặt quả an vui – chứ không phải “cái tơ cái tóc cũng do trời định” như định mệnh thuyết của Khổng Nho hoặc định mệnh 4 giai cấp của Bà-la-môn giáo.

10- Siêu độ, siêu thoát: Không có bài kinh nào, không có uy lực của bất kỳ ông sư, ông thầy nào có thể tụng kinh siêu độ, siêu thoát cho hương linh, vong linh, chân linh cả. Thời Phật tại thế, nếu có đến nơi người mất, chư tăng chỉ đọc những bài kệ vô thường, khổ và vô ngã để thức tỉnh người sống; và hiện nay các nước Phật giáo Theravāda còn duy trì. Có thể có hai trường hợp:

– Nếu vừa chết lâm sàng thì thần thức người chết vẫn còn. Vậy có thể đọc kinh, mở băng kinh, chuông mõ, hương trầm… để “thần thức người chết” hướng về điều lành… để thần thức tự tạo “cận tử nghiệp” tốt cho mình.

– Nếu thần thức đã lìa khỏi thân rồi – thì họ đã tái sanh vào cõi khác rồi, ngay tức khắc. Khi ấy thì gia đình làm phước để chư tăng tụng kinh hồi hướng phước ấy cho người đã mất.

Cả hai trường hợp trên đều không hề mang ý nghĩa siêu độ, siêu thoát mà chỉ có ý nghĩa gia hộ, gia niệm, gia lực mà thôi. Tu dựa vào tha lực cũng tương tự như vậy, nhưng cuối cùng cũng phải tự lực: “Tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hòn đảo của chính mình”.

Chư thiên chỉ có khả năng hoan hỷ phước và báo truyền thông tin ấy cho người quá vãng mà thôi. Họ không có uy lực ban phước lành cho ai cả.

11- Huyền bí, bí mật: Giáo pháp của đức Phật không có cái gì được gọi là huyền bí, bí mật cả. Đức Phật luôn tuyên bố là “Như Lai thuyết pháp với bàn tay mở ra”; có nghĩa là ngài không có pháp nào bí mật để giấu kín cả!

12- Tâm linh: Ngày nay, người ta tràn lan lễ hội, tràn lan mọi loại điện thờ với những hình thức mê tín, dị đoan, sa đoạ văn hoá… mà ở đâu cũng rêu rao các giá trị tâm linh. Đạo Phật không hề có các kiểu tâm linh như vậy. Thuật ngữ tâm linh này được du nhập từ Trung Quốc. Và rất tiếc, tôi không hề tìm ra nguồn Phật học Pāli hay Sanskrit có từ nào tương thích với chữ “linh” này cả!

13- Niết-bàn: Nhiều người tưởng lầm Niết-bàn là ở một cõi nào đó, một nơi chốn nào đó; thậm chí là ở một thế giới ở ngoài thế gian này. Người nào tìm kiếm Niết-bàn kiểu ấy, thuật ngữ thiền tông có cụm từ “lông rùa, sừng thỏ” như ngài Huệ Năng đã nói rõ: “Phật pháp tại thế gian. Bất lý thế gian giác. Ly thế mịch bồ-đề. Cáp như tầm thố giác”. Thố giác là sừng thỏ. Và giác ngộ cũng vậy, chính ở trong khổ đau, phiền não mới giác ngộ bài học được.

14- Bỏ khổ, tìm lạc: Tu Phật không phải là bỏ khổ, tìm lạc. Xin lưu ý cho: Khổ và Lạc chính là căn bản của phiền não!

15- Tu để được cái gì! Có nhiều người nghĩ rằng, tu là để được cái gì đó. Xin thưa, được cái gì là sở đắc. Ai sở đắc? Chính là bản ngã sở đắc. Đạo Phật là vô ngã. Hãy xin đọc lại Bát-nhã tâm kinh.

16- Tu là sửa: Nếu tu là sửa thì mình đã từ “cái ta này” biến thành “cái ta khác”. Nếu tu là không sửa thì cứ để nguyên trạng tham sân si như vậy hay sao? Xin thưa, sửa hay không sửa đều trật. Đạo Phật quan trọng ở Cái Thấy! Có Cái Thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có Cái Thấy này thì tu kiểu gì cũng trệch hướng hoặc rơi vào phước báu nhân thiên.

17- Vía: Đạo Phật không có vía nào cả. Vía, hồn, phách là quan niệm của nhân gian. Ví dụ, ba hồn bảy vía. Ví dụ, nam thất, nữ cửu – nam bảy vía, nữ chín vía. Nếu là nam thất, nữ cửu thì nó trùng với nam 7 khiếu, nữ 9 khiếu. Vía là phần hồn. Không có cái hồn, cái linh hồn tự tồn tại nếu không có chỗ nương gá. Vía không độc lập được. Như danh – phần tâm, sắc – phần thân – luôn nương tựa vào nhau. Chỉ có năng lực thiền định mới tạm thời tách lìa danh ra khỏi sắc, như Cõi trời Vô tưởng của tứ thiền. Tuy nhiên, cõi trời Vô tưởng hữu tình này không phải là không có danh tâm mà chúng ở dạng tiềm miên. Còn các Cõi trời Vô sắc thì sắc không phải là không có, chúng cũng ở dạng tiềm miên. Thật đáng phàn nàn, Phật và Bồ-tát đều có “vía” cả! Và cũng thật là “đau khổ” khi trong lễ an vị Phật, người ta còn hô “Thần nhập tượng” nữa chứ!

18- Bồ-tát: Bồ-tát là âm của chữ Bodhisatta: Chúng sanh có trí tuệ. Vậy, chúng ta tạm thời bỏ quên “khái niệm Bồ-tát” quen thuộc trong kinh điển mà trở về với nghĩa gốc là “chúng sanh có trí tuệ”. Và như vậy, sẽ có hạng chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực Thanh Văn; chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực Độc Giác; chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực Chánh Đẳng Giác. Ngoài 3 loại chúng sanh có trí tuệ trên – không có loại chúng sanh có trí tuệ nào khác.

19- Phật: Phật là âm của chữ Buddha, nghĩa là người Giác ngộ. Vậy chúng ta nên tạm thời bỏ quên “khái niệm Phật” từ lâu đã mọc rễ trong tâm thức mà trở về nghĩa gốc là bậc Giác ngộ. Vậy, có người Giác ngộ do nghe pháp từ bậc Chánh Đẳng Giác, được gọi là Thanh Văn Giác. Có người Giác ngộ do tự mình tu tập vào thời không có đức Chánh Đẳng Giác, được gọi là Độc Giác. Có vị Giác ngộ do trọn vẹn 30 ba-la-mật, trọn vẹn minh và hạnh nên gọi là Chánh Đẳng Giác.

Không có vị Giác ngộ (Phật) nào ngoài 3 loại Giác ngộ trên.

20- Thể nhập: Tu là không thể nhập vào cái gì cả. Thể nhập là bỏ cái ngã này để nhập vào cái ngã khác. Cãi ngã khác ấy có thể là dòng sông, có thể là ngọn núi, có thể là một cội cây, có thể là một thần linh, thượng đế. Cái cụm từ “thể nhập pháp giới” rất dễ bị hiểu lầm. Khi đi, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái đi; khi nói, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái nói; khi ăn, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái ăn – thì đấy mới đúng nghĩa “thể nhập pháp giới”, ngay giây khắc ấy, mọi tham sân, phiền não không có chỗ để phan duyên, sanh khởi.

Nguồn: Thư viện Hoa Sen

phiền não không có chỗ để phan duyên, sanh khởi.

Advertisements

Viết bậy trong di tích văn hóa, cơ sở tôn giáo và sự xuống cấp ý thức văn hóa của một số bạn trẻ

Hình ảnh những chiếc chuông chùa, trống đồng, cột gỗ,…  trong các ngôi chùa, đền hay di tích lịch sử, văn hóa bị một số bạn trẻ vẽ cho “không còn một chỗ trống” đã làm không ít người cảm thấy bức xúc, phản cảm.

 
Hiện nay giới trẻ đi trẩy hội, lễ chùa đầu năm hay tham quan, du xuân ở các di tích lịch sử văn hóa tương đối nhiều. Các cơ sở thờ tự Phật giáo Việt Nam cũng khuyến khích giới trẻ đến chùa để tìm về một chốn bình an, an lạc sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng cũng là để góp phần xóa đi tư tưởng “trẻ vui nhà già vui chùa” vẫn tồn tại trong nhân gian.
 
3852b6f74_anh1.jpg
Hình ảnh chiếc trống chùa Nôm – Hưng Yên bị vẽ bậy đến “không còn một chỗ trống”
 
Thế nhưng lợi dụng những ngày đầu năm khi tăng ni trong chùa hoặc ban quản lý di tích không thể trông nom kỹ càng di tích lịch sử văn hóa, đền chùa miếu mạo nên một số bạn trẻ đã không ngại ngần viết bậy ở chốn tôn nghiêm và giàu giá trị văn hóa.
 
3852b6f74_anh2.jpg
Không ai nghĩ rằng đây là thân một chiếc trống 
 
 
Mặt trống, thân chuông,… của nhiều ngôi đền chùa chi chít những dòng chữ bằng đủ các thứ mực rất khó tẩy xóa do một số bạn trẻ thiếu ý thức tạo nên. Nhiều cặp tình nhân trẻ còn sẵn sàng coi chuông chùa, trống đến là nơi “minh chứng” cho tình yêu khi vẽ những hình vẽ trái tim phía trong là tên hai người trên những sản phẩm văn hóa đẹp đẽ.
 
3852b6f74_anh3.jpg
Một chiếc chuông chùa bị một số bạn trẻ ý thức kém “trưng dụng” để là nơi “thổ lộ tình cảm”
 
Đây là những hành động đáng bị lên án và cần phải ngăn chặn. Do thiếu ý thức trầm trọng về văn hóa nên những nam thanh, nữ tú này đã vô tình hủy hoại những sản phẩm tuyệt đẹp mà các nghệ nhân văn hóa đã dày công tạo nên. Người sau lại nối tiếp hành động của người trước nên đã hình thành một thói quen vô văn hóa của một bộ phận giới trẻ.
 
Những hành động xấu xí về mặt văn hóa này cần phải được chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Thiết nghĩ các cơ sở di tích lịch sử, văn hóa, đền chùa, miếu mạo phải siết chặt công tác quản lý hơn nữa cũng như có hình phạt đích đáng khi phát hiện ra hành động vẽ bậy, viết bậy,…
 
Quang Đức

Dấu ấn Siu Black: Tiếng hát ngân lên như “đốt lửa trời”

Chân dung nữ ca sĩ người dân tộc Bana đã được khắc họa bằng chính những nốt nhạc trong liveshow Dấu ấn tối ngày 7/3 vừa qua. Siu Black đã hát cho một đời đam mê, một đời giông tố.
Một đời đam mê, một đời giông tố
 
Siu Black vẫn rực lửa như ngày nào trong những sáng tác của Nguyễn Cường chỉ có điều nụ cười đã không còn được sảng khoái như xưa. Nữ ca sĩ trở lại trong bộn bề lo âu nên khán giả có thể dễ dàng nhận ra cách thể hiện ca khúc của Siu có gì đó như nghẹn lại. Ngoài “vùng an toàn” là những ca khúc Tây Nguyên, Siu Black cũng trình bày một số sáng tác của các nhạc sĩ khác như Trịnh Cộng Sơn, Phú Quang,… đặc biệt nữ ca sĩ thể hiện một ca khúc nước ngoài là Without You – một tình khúc đã từng được Mariah Carey thể hiện thành công.
 
feb4001c1_a2.jpg
Chân dung giọng ca Tây Nguyên đã được khắc họa thông qua Dấu ấn tối 7/3 (Ảnh: Châu Quốc Hùng – Vnexpress)
 
Cuộc đời của nữ ca sĩ người dân tộc Bana đã được khắc họa bằng chính những nốt nhạc. Thông qua các ca khúc với những cung bậc cảm xúc khác nhau người ta thấy một Siu Black khi thì rực lửa, bùng cháy với Ngọn lửa cao nguyên, Ly cà phê Ban Mê; khi thì khao khát, đắm say với Em muốn sống bên anh trọn đời, Đôi mắt Pleiku; khi thì lại da diết, xúc cảm với Không phải bởi mùa thu,…
 
 
 
Siu Black trình bày một ca khúc của Phú Quang (Nguồn Video: Kênh Dấu ấn – Youtube)
 
Siu Black – một đời đam mê nhưng cũng là một đời giông tố. Thông qua âm nhạc chân dung của Siu đã được khắc họa từ những ngày đầu tham gia ca hát chuyên nghiệp đến những tháng ngày khó khăn khi hôn nhân tan vỡ và đến cả một giai đoạn khủng hoảng tương đối dài vừa qua. Hành trình người đàn bà 50 tuổi với gần 20 năm ca hát thực sự đã gây nhiều xúc động đến khán giả có mặt trực tiếp tại liveshow và những người theo dõi qua truyền hình.
 
Một dấu ấn đẹp trên nhiều bình diện
 
Siu lộng lẫy và thăng hoa trên sân khấu với các sản phẩm thiết của Đỗ Mạnh Cường. Bàn tay của nhà thiết kế tài năng đã giúp nữ ca sĩ trẻ trung và hiện đại hơn. Một giọng hát đẹp trong những bộ cánh đẹp để phản ánh một tâm hồn nghệ sĩ đẹp mang tên Siu Black. Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy “họa mi núi rừng đẹp như thế, hát hay như thế và hát nhiều như thế”.
 
Sự xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được xem là một món quà đối với Dấu ấn của Siu. Nữ ca sĩ không giấu được xúc động trước tình cảm mà “đàn em” dành cho mình. Siu Black và Đàm Vĩnh Hưng vốn không có quan hệ quá thân thiết nhưng sự xuất hiện của Mr. Đàm một lần nữa khẳng định trong giới nghệ sĩ vẫn luôn có một tinh thần đồng nghiệp lành mạnh, giúp đỡ lẫn nhau. Phần trình diễn ca khúc Phận tơ tằm của Đàm Vĩnh Hưng được nhận xét là không thể nào hợp hơn được nữa. Phận tơ tằm như một tiếng lòng của Siu Black lúc này.
 
 
 
Siu Black thể hiện ca khúc của Nguyễn Cường đã gắn liền với tên tuổi của mình (Nguồn: Kênh Dấu ấn – Youtube)
 
Siu đã hơn một lần khóc trên sân khấu vì cảm động trước tình cảm mà Ban tổ chức, đồng nghiệp và khán giả dành cho mình. Ca khúc “Cảm ơn” được Siu cất lên trong một tâm trạng nghẹn ngào khiến nhiều người đã rơi nước mắt. Một liveshow đẹp trên nhiều bình diện từ dàn dựng sân khấu đến bè, phối khí, song ca và hơn cả là giọng hát của Siu vẫn đẹp như ngày nào, vẫn sang sảng, nội lực và đầy tình cảm. Tiếng hát của giọng ca K’bing ơi ngân lên như đốt cháy cả một không gian âm nhạc rộng lớn.

“Cơn gió” nào đưa Siu trở lại?

Siu trở lại vào ngày 7 tháng 3 tới đây sau biến cố lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc. Người hâm mô hy vọng nữ ca sĩ người dân tộc Bana vẫn sẽ là “họa mi của núi rừng”, “nham thạch” của Tây Nguyên và “núi lửa” của làng nhạc Việt.
Tình yêu đã đưa Siu trở lại
 
Sau một thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc, Siu Black sẽ trở lại với số tháng 3 của chuỗi liveshow “Dấu ấn”. Ngay sau khi thông tin về đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của Siu Black được công bố đã tạo nên một “cơn sốt” trong làng nhạc. Nhiều người ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Siu có thể trở lại khi mà chưa có bất cứ thông tin nào khẳng định rằng nữ ca sĩ đã trả hết nợ. Thế nhưng sự thật là Siu Black sẽ trở lại và làm lại cuộc đời mình ở tuổi gần 50. Không ai khác mà chính là tình yêu của khán giả, người hâm mộ đã đưa nữ ca sĩ trở lại.
 
d969a23cf_anh1.jpg
Siu là “nham thạch” của âm nhạc Tây Nguyên (Ảnh: Chương trình Dấu ấn)
 
Hai mươi năm ca hát Siu đã từng là “biểu tượng” của âm nhạc Tây Nguyên. Nhắc đến Siu là người ta nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ rực lửa trong giọng hát và bùng cháy trong cách thể hiện. Sở hữu giọng nữ cao kịch tịch (Dramatic soprano), quãng giọng rộng và cột hơi khỏe Siu Black thích hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng thành công hơn cả với Pop – Rock. Siu từng được xem là “bóng hồng” âm nhạc của Nguyễn Cường theo nghĩa nhạc sĩ và ca sĩ. Nhiều ca khúc của Nguyễn Cường được Siu thể hiện thành công và tạo thành một cái “bóng” không dễ vượt qua cho những người đi sau. Trong âm nhạc, Siu cũng từng thử sức mình với nhạc trữ tình, nhạc quốc tế dẫu không để lại quá nhiều ấn tượng nhưng cũng được nhiều người yêu thích. Ít ai biết rằng Siu từng thể hiện một số sáng tác của Trịnh Cộng Sơn và đặc biệt thành công với ca khúc “Ướt mi”.
 
d969a23cf_lacktrolaivoiliveshowkhungdaunammoi01424794225.jpg
Siu trở lại vì Siu vẫn được người yêu nhạc chờ đợi (Ảnh: Chương trình Dấu ấn)
 
Siu có một sức hút cực kỳ lớn trong âm nhạc, nữ ca sĩ có thể “hâm nóng”, “thổi bùng” một sân khấu  và “khuấy động” khán giả ngồi dưới. Trong Siu có một chất lửa được ví như nham thạch mà không phải ca sĩ nào cũng có được. Chính vì thế mà Siu luôn được yêu quý bởi những người yêu nhạc. Người ta có thể không quá hâm mộ Siu nhưng người ta vẫn thích chị vì người ta không thể nào ghét một ca sĩ luôn cháy hết mình với khán giả. Nhận biết được tình yêu của khán giả dành cho Siu chưa bao giờ vơi cạn nên đơn vị tổ chức chuỗi liveshow “Dấu ấn” mới mạnh dạn mời Siu và còn cất công về tận Tây Nguyên để quay phim, chụp hình cung cấp những hình ảnh đầu tiên cho báo giới và công chúng.
 
Siu trở lại vì Siu là “họa mi”
 
Còn với Siu Black, nữ ca sĩ trở lại vì tình yêu khán giả trong chị chưa bao giờ hết. Siu có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống ở ẩn không mấy ai biết đến trên những núi đồi Tây Nguyên lộng gió sau scandal “vỡ nợ”. Nhưng Siu trở lại vì Siu là ca sĩ, là “họa mi” của núi rừng Tây Nguyên mà như hơn một lần chị đã chia sẻ là họa mi thì phải hát. Chỉ có hát mới là cách đền đáp xứng đáng nhất tình cảm mà khán giả dành cho chị.
 
6d39f2e74_anh12203.jpg
Mặt trời ngày nào đang ở trên môi Siu (Ảnh: Chương trình Dấu ấn)
 
Trước thềm liveshow “Dấu ấn” Siu sẵn sàng chia sẻ với truyền thông rằng mình lo lắng, thậm chí là tụt huyết áp và mất ngủ vì chuẩn bị cho đêm diễn. Nhưng điều đó càng góp phần chứng tỏ Siu sợ khán giả sẽ thất vọng hoặc cảm thấy không thỏa mãn với hy vọng của mình. Siu vẫn là một nữ ca sĩ người dân tộc đầy “hồn nhiên”, đầy vẻ chân chất, thật thà như vốn dĩ bản tính người Tây Nguyên là vậy.
 
Sự trở lại của Siu là sự trở lại của “nham thạch”, là dòng chảy âm nhạc nóng bỏng trong làng nhạc Việt. Chính tình yêu đã là cơn gió đưa Siu trở lại và Siu vẫn sẽ hát bằng chính tình yêu đó. Khán giả và người hâm mộ hy vọng Dấu ấn sẽ không chỉ là một liveshow âm nhạc trở lại rồi “mất tích” mà sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió,  và đầy tỉnh táo của giọng hát “Ly cà phê Ban Mê”.
 
“Mặt trời ngày nào” đang “nở” trên môi Siu…

Tại sao mùa xuân người người trẩy hội chùa Hương?

Chùa Hương (Hà Nội) cùng với Chùa Bái Đính (Ninh Bình) và Chùa Yên Tử (Quảng Ninh) được  xem là 3 quần thể văn hóa – tôn giáo ở miền bắc hấp dẫn người dân nhất mỗi dịp đầu xuân năm mới. Trong những tháng mùa xuân người người rủ nhau đi trẩy hội chùa hương như một hoạt động văn hóa – tín ngưỡng.

Đi chùa lễ Phật đầu năm là nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của nhiều dân tộc Á Đông. Đi chùa để cầu cho Quốc thái dân an, cầu cho những người thân yêu sức khỏe, niềm tin và may mắn là hoạt động mang nhiều thông điệp nhân văn. Đó là còn chưa kể đến nhiều chùa trong dịp đầu năm thường có hoạt động phóng sinh nhằm thể hiện tư tưởng từ bi, hỷ xả của nhà Phật. Trong số rất nhiều các ngôi chùa Việt trên đất Bắc, chùa Hương luôn là một trong những ngôi chùa được nhiều khách thập phương đến tham quan, lễ Phật, trẩy hội , vì sao vậy?
 
Cảnh quan thiên nhiên “có một không hai”
 
Quần thể Hương Sơn là điểm đến hấp dẫn vì đây là địa danh có sự kết hợp của thiên nhiên tạo hóa và bàn tay của con người. Hương Sơn được xem như một kỳ quan có mây trời, sông nước lại có cả hang động, núi đá. Đến chùa Hương du khách như ngập tràn trong vẻ đẹp của thiên nhiên vạn vật. Dòng suối Yến thơ mộng không chỉ khuyến rũ mà còn linh thiêng. Suối Yên đã vượt qua tên gọi của một dòng suối thông thường để mang ý nghĩa của một dòng nước đưa ta về miền đất Phật. Mùa Xuân suốt Yến đang đẹp vẻ đẹp của nàng xuân, một vẻ đẹp đầy mơ mộng và huyền bí.
 
 
Ngồi đò trên suối Yến du khách có thể có nhiều sự lựa chọn khác nhau cho cuộc hành trình với bốn tuyến đò như: Hương Sơn, Thanh Sơn, Long Vân, Tuyết Sơn. Mỗi điểm đến lại có một hấp dẫn riêng nhưng động Hương Tích thì quan trọng hơn cả mà ai trẩy hội chùa Hương cũng không quên ghé vào. Động Hương Tỉnh trên đỉnh Hương Sơn có hình thù như một con rồng đang ngậm viên ngọc quý khiến động không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh của người Việt.
 
Ngôi chùa chứa đựng nhiều giá trị tâm linh
 
Chùa Hương là một số ít các ngôi chùa của miền Bắc tu theo Phật giáo Mật Tông. Các yếu tố quan trọng trong tu hành theo pháp môn Mật tông là phép niệm chân ngôn, phép bắt ấn, sử dụng Mạn đà la cũng như các lần Quán đỉnh. Cố hòa thượng Thích Viên Thành – động chủ thứ 11 của động Hương Tích – chùa Hương là một trong những vị hòa thượng tu theo pháp môn Mật Tông và được xem là một bậc thầy của pháp môn này. 
 
 
Chùa Hương cũng được tin là nơi Quan Âm Diệu Thiên đã ứng hiện tu hành thế nên lại càng là một điểm đến giàu giá trị tâm linh trong đạo Phật. Hiện nay ở chùa Hương có tượng Phật bà Quan Âm làm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn. Cùng với đó là hàng vạn nhũ đá nhấp nhô với biết bao hình thù kỳ lạ như bầu sữa mẹ, đụn gạo,…
 
Ngôi chùa nổi tiếng trong văn học
 
Cảnh quan chùa Hương là nguồn cảm hứng của nhiều tao nhân mặc khách. Chu Mạnh Trinh đã từng có bài “Hương Sơn phong cảnh ca” với cảnh “non non, nước nước, mây mây” xứng danh kỳ quan đất Việt. Nguyễn Nhược Pháp thì có bài thơ “Chùa Hương” đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc “Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương” đi đi vào lòng biết bao thế hệ người dân Việt. Tản Đà hay nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng từng có những áng thơ viết về chùa Hương – một nơi thiên nhiên tuyệt diệu.
 
Trẩy hội chùa Hương như một hoạt động mang đậm giá trị văn hóa và tín ngưỡng. Năm trước trẩy hội chùa Hương, năm sau lại vãn cảnh chùa Hương, nhiều người đi chùa Hương đến chục năm liền, không phải vì chừng đó thời gian mới đủ để khám phá Hương Sơn mà là vì đi lễ chùa Hương là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa tâm linh, văn hóa. 
 
Quang Đức

“Giai điệu tự hào” – chiếc cầu thế hệ xây bằng nốt nhạc

Gala “Giai điệu tự hào” phát sóng tối ngày mùng 3 Tết thực sự đã trở thành một bữa tiệc âm nhạc, món quà của ký ức và cầu nối của hai thế hệ già và trẻ trong cuộc sống đương đại.
 
Những bài hát “vô giá”
 
Không phải ngẫu nhiên mà Giai điệu tự hào, một chương trình nghệ thuật – bình luận vốn tưởng hàn lâm lại được đông đảo mọi người đón nhận và hưởng ứng, thậm chí một vị khách bình luận lớn tuổi còn cho rằng “đây là chương trình số 1 trong năm”. Giai điệu tự hào thành công vì đây là chương trình nghệ thuật đã chắt lọc những vì tinh tú trong bầu trời âm nhạc Việt Nam suốt gần thể kỷ để dựng lên một bữa tiệc âm nhạc đầy hấp dẫn.
 
 
f7754a13c_image.jpg
Mỹ Tâm “hát nhẹ như không” Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng
 
Một thời, những người nhạc sĩ Việt đã sống và viết bằng chính cảm xúc, trái tim và khối óc của mình để rồi khi “đứa con tinh thần ra đời” là sự kết tinh của trí tuệ và hơi thở cuộc sống. Hồng Đăng viết nhạc êm như nhung, trong khi Hoàng Hiệp “gieo nốt nhạc nào là lặn vào tâm hồn người ta đến đấy”. Các nhạc sĩ thực sự là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam.
 
f7754a13c_image_1.jpg
Mỹ Linh và Mỹ Anh hòa quyện trong ca khúc “Đưa cơm cho mẹ đi cầy”
 
Mỗi bài hát trong chương trình cất lên lại mang đến một cảm xúc khác nhau từ hào hùng, hăng say đến nỗi nhớ và niềm tự hào; một chân dung khác nhau từ người thợ lò, người lính, đến những cô gái miền Tây; một hình ảnh khác nhau từ Hà Nội đến Quảng Bình đến miền Đông đất đỏ,… Tất cả đều trở nên vô giá và mang lại một cảm xúc tự hào không dễ dàng lý giải.
 
Cầu nối hai thế hệ
 
Giai điệu tự hào đã làm được một điều mà không phải chương trình nghệ thuật nào cũng làm được và có điều kiện để thực hiện đó là kết nối hai thế hệ già và trẻ. Hoàn cảnh khác nhau, tâm thế khác nhau mang đến những suy nghĩ khác nhau, có trang luận, có phản biện nhưng rồi trong đêm gala mọi người cùng ngồi với nhau để thưởng thức với một tâm thế duy nhất “một người nghe”.
 
f7754a13c_image_2.jpg
Đan Trường lịch lãm với “Tình đất đỏ miền Đông”
 
Dân tộc ta có một quá khứ đầy tự hào với những bài ca “không bao giờ quên”. Thế hệ trước hay thế hệ sau thì chúng ta cũng chỉ có chung một đất nước, một dân tộc. Đúng như chia sẻ của một thành viên khách mời rằng những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một dân tộc như thế cũng sẽ không bao giờ quên và không thể quên được những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.
 
 
383e05c77_image_3.jpg
Gala 2014 kết thúc với phần thể hiện “Bài ca không bao giờ quên” của Cẩm Vân
 
Giai điệu tự hào đã đưa người trẻ trở về với tàu điện – một phần ký ức của người Hà Nội, đưa người trẻ về với tình yêu của những người lính dọc đường Trường Sơn anh dũng, can trường mà cũng đầy lãng mạn, hào hoa. Hai thế hệ đã rút ngắn được khoảng cách, trở nên hiểu nhau hơn và nhắn gửi với nhau được nhau được nhiều điều hơn, Giai điệu tự hào đã làm được điều đó bằng một thông điệp nhân văn nhất là khắc họa bức tranh về con người, cuộc sống, lịch sử dân tộc bằng âm nhạc.
 
Lê Quang Đức
Ảnh: Giaidieutuhao.com.vn

MV “Tết bình an”: Câu chuyện “lá rách đùm lá tả tơi” của rapper Luny

“Trong khi chúng ta tất bật sắm sửa, quây quần chuẩn bị năm mới bên gia đình và người thân thì ở ngoài kia còn bao mảnh đời vất vả vẫn mưu sinh qua ngày, cái tết với họ thật xa vời. Mình mong mọi người hãy chung tay góp sức mang cái tết đến gần với họ hơn. Hãy tặng cho họ một cái tết ấm áp và hạnh phúc! ” – tác giả “Tết bình an” – MV đang làm xúc động cộng đồng mạng chia sẻ với phóng viên Sóng trẻ.
 
Khi “lá rách đùm lá tả tơi”
 
Câu chuyện về chàng trai bán báo dạo với thu nhập không thể nào ít ỏi hơn được nữa nhưng hàng ngày vẫn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong MV “Tế bình an” đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Và thông điệp của MV đã được truyền tải một cách chân phương nhất rằng đôi khi đâu phải chỉ có lá lành mới đùm lá rách mà có cả “lá rách đùm lá tả tơi”.
 
943a30b0c_dsc00197.jpg
Vũ Anh Duy tham gia chương trình Từ thiện thật
 
Rapper Luny tên thật Vũ Anh Duy chàng sinh viên có sở thích làm phim, sáng tác nhạc và là một trong những rapper đang được biết đến. Điểm đặc biệt ở Luny mà không phải ai cũng làm được đó là hết lòng vì các công việc từ thiện, anh đã tham gia nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Mới đây Luny giới thiệu trên trang cá nhân một MV xúc động với chủ đề đón xuân nhưng mang thông điệp về tình yêu thương và sự san sẻ giữa con người với con người.
 
“Của cho không bằng cách cho”
 
Luny chia sẻ rằng thông điệp mà anh muốn truyền tải là “Dù Tết đã đến gần nhưng đâu đó vẫn còn những con người đang vất vả mưu sinh và thậm chí có cả những con người không có Tết”. Luny đã làm MV bằng chính những cảm nhận của anh và những gì mà anh thu lượm được sau những chuyến đi từ thiện.
 
943a30b0c_anh_1.jpg
Với Luny “Của cho không bằng cách cho”
Ít tai biết rằng chi phí làm MV hoàn toàn do Luny và nhóm ê kíp tự lo. Nhưng Luny có lẽ điều đó không quan trọng, với anh điều quan trọng là anh đã gửi gắm được một thông điệp nhân văn tới mọi người. Cũng như Luny chia sẻ “Của cho không bằng cách cho” đâu phải cứ giàu có mới làm được từ thiện, từ thiện chỉ đơn giản là sự sẻ chia yêu thương và giúp đỡ những người khó khăn từng những điều nhỏ nhất có thể làm.
 
Xem MV của Luny khiến chúng ta nhớ đến một câu chuyện “Người ăn xin”, hiện có trong sách giáo khoa tiểu học, Một cậu bé gặp một người đàn ông ăn xin già, người đàn ông ăn xin chìa tay về phía cậu bé, cậu bé lúng túng quá vì cậu chẳng có gì trong người, không tiền bạc, không vật chất. Nhưng cậu bé vẫn tiến lại gần ông lão,  cậu bé nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông và nói rằng: “Ông đừng giận cháu. Cháu không có gì để cho ông cả”… Người ăn xin với đôi môi tái nhợt nở nụ cười, tay ông siết chặt tay cậu bé: “Cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi”. 
MV “Tết bình an” do Luny và những người bạn cộng sự thực hiện
Lê Quang Đức