Số tiền nhuận bút đầu tiên

Hôm nay là một ngày mà tôi rất vui bởi vì tôi đã nhận được tiền nhuận bút cho hai viết của mình trên trang tin của mình. Tôi sẽ quyết tâm siêng năng viết nhiều hơn.

Còn ngay lúc này tôi muốn ôn lại một vài kiến thức cơ bản mà tôi đã được học ở kì một năm thứ nhất

+ Truyền thông là quá trình liên tục trao đổi thông tin tư tưởng tình cảm… chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm giữa hai hoặc nhiều người với nhau để gia tăng hiểu biết lẫn nhau và hiểu biết về môi trường xung quanh, nhằm thay đổi nhận thức, tiến tới điều chỉnh hành vi và thái độ phù hơp với nhu cầu phát triển của cá nhân, của nhóm hoặc của cộng đồng xã hội nói chung, bảo đảm sự phát triển bền vững.

+ Truyền thông đại chúng có thể được hiểu là hệ thông các phương tiện truyền thông hướng tác động vào đông đảo công chúng xã hội để thông tin, chia sẻ, nhằm lôi kéo và tập hợp, giáo dục thuyết phục và tổ chức đông đảo công chúng xã hội và nhân dân nói chung tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế văn hóa xã hôi đã và đang đặt ra.

+ Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, dân tộc, quốc gia đối với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sủ dụng quyền lực nhà nước; là sự tham gia của nhân dân vào công việc của nhà nước và xã hội; là hoạt đông thực tiễn của các giai cấp nhà nước, đảng phái nhằm tìm kiếm khả năng thực hiện đường lối và mục tiêu đã đề ra nhằm thỏa mãn lợi ích.

+ Văn hóa là trình độ phát triển lịch sử nhất định của xã hội, trình độ phát triển năng lực và khả năng sánh tạo của con người biểu hiện trong các phương thức tổ chức đời sỗng xã hội và hoạt động của con người cũng như toàn bộ những giá trị tinh thần và vật chất do loài người sáng tạo nên trong tiến trình lịch sử vì lẽ sinh tồn và mục đích của nó.

Đây cũng là những vấn đề mà mình nghĩ mình còn phải học nhiều. Chính vì vậy mà viết ra cũng là để nhớ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s